prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

psychoonkolog, lekarz psychiatra, specjalista medycyny paliatywnej

Psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego Nr 01
Konsultant w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku

Studia na Wydziale Lekarskim ukończyła w 1961 r. Po odbyciu stażu klinicznego w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1962 r. podjęła pracę w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Srebrzysko – Podczas pracy w szpitalu uzyskała I i II stopień specjalizacji z psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych. W 1969 r. przeszła ze szpitala do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w 1976 r. objęła stanowisko Kierownika Zakładu Ergonomii. W 1976 r. uzyskała stopień dr habilitowanego, została mianowana docentem. W 1985 r. uzyskała stopień profesora nadzwyczajnego. W 1987 r. przeszła do Zespołowej Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego. W Katedrze tej w latach 1994 – 1995 pełniła funkcję kierownika. W 1992 r. uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego w UG. W 1996 r. przeszła do Akademii Medycznej w Gdańsku w której do 2005 r. sprawowała funkcję kierownika Zakładu Medycyny Paliatywnej w Katedrze Medycyny Rodzinnej AMG. W 2000 r. uzyskała specjalizację w zakresie medycyny paliatywnej. Przez 7 lat do 2006 r. pełniła funkcję konsultanta krajowego w zakresie medycyny paliatywnej.

W 2005 r. przeszła na emeryturę. Jest nadal czynna zawodowo, od 2013 r. jest kierownikiem katedry psychiatrii w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, jest także konsultantem w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku i prowadzi coroczne ogólnopolskie szkolenia lekarzy, pielęgniarek i psychologów. Działa aktywnie w ramach Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (jako wice-prezes) i Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (jako vice prezes) a także wolontarayjnie jako konsultant w Hospicjum. Opublikowała łącznie ok. 200 prac (część w języku angielskim i rosyjskim). W tym 7 książek (za 2 z nich otrzymała nagrodę rektora UG). Była redaktorem 4 książek i współredaktorem 4 książek a także autorem lub współautorem 20 rozdziałów w monografiach i podręcznikach, autorem 14 ekspertyz. Sama zorganizowała 3 seminaria międzynarodowe, 11 Ogólnopolskich Konferencji Naukowych (w tym 4 z udziałem gości zagranicznych) i I Ogólnopolski Zjazd Naukowy z udziałem gości z zagranicy.

.

.